Regulamin

I. DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1. Tooto3DScan - oznacza zarówno serwis Tooto3DScan znajdujący się na stronie internetowej: www.tooto3dscan.com oraz sklep internetowy dostępny pod adresem: www.tooto3dscan.com, za pośrednictwem których Użytkownik może korzystać z Usług.
2. Usługi – funkcjonalności udostępniane Użytkownikom przez Tooto3DScan.
3. Konto - indywidualny profil Użytkownika, zawierający dane potrzebne do świadczenia Usług, stan konta oraz login i hasło umożliwiające identyfikację i indywidualny dostęp Użytkownika do Usług.
5. Użytkownik - podmiot posiadający dostęp do Usług, będący osobą fizyczną posiadającą pełnię zdolności do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która na mocy określonych przepisów posiada możliwość bycia podmiotem praw lub obowiązków.
6. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu Tooto3DScan.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Właścicielem Tooto3DScan jest:
TOOTO Daniel Komuda
ul. Źródlana 5
04-776 Warszawa
NIP: 9690428340
2. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z Tooto3DScan poprzez:
- wiadomości e-mail pod adresem: info@tooto3dscan.com
w dniach: od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 800 do 2400 utc+1:00.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) włączoną obsługę Java Script,
c) aktywny adres e-mail.
2. Warunkiem świadczenia Usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji w Tooto3DScan oraz zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie internetowej Tooto3DScan i jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem umowy.

IV. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWANIKA.

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Tooto3DScan zawiera z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której tworzone jest Konto Użytkownika.
2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Dla założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych:
a) nazwa użytkownika oraz hasło;
b) imię i nazwisko lub firma;
c) aktywny adres e-mail;
d) kraj w którym użytkownik rozlicza się z podatków
4. Rejestracja dokonuje się w momencie wprowadzenia niezbędnych danych do formularza na stronie Tooto3DScan;
5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Tooto3DScan zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku aktywności na Koncie Użytkownika w okresie jednego roku .
8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
9. Tooto3DScan może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu;
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
d) użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
10. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach naruszeń Regulaminu mniejszej wagi, Tooto3DScan może zawiesić Konto Użytkownika na czas nieokreślony. Konto Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z Usług. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania lub wyjaśnienia przyczyny zawieszenia.
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w Koncie Użytkownika lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

V. USŁUGI i PŁATNOŚCI

1. Tooto3DScan oferuje Użytkownikom usługę w postaci możliwości pobierania modeli 3D, tutorial i tekstur (zwane dalej "danymi") w postaci tylko i wyłącznie danych cyfrowych.
2. Użytkownik może dokonać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej: www.tooto3dscan.com, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabytą Usługę.
3. Użytkownik może zamówić Usługi dostępne i opisane na stronie serwisu. Opis zawiera informacje techniczne i cenę bez ustawowego podatku od sprzedaży , w stosownych przypadkach podatek jest dodawany w trakcie procesu sprzedaży. Szczegółowy opis każdego produktu pojawia się po jego kliknięciu
4. Zamówienie następuje poprzez kliknięcie w obiekt, dodanie go do koszyka. Następnie przejście do koszyka, wypełnienie pól dotyczących metody płatności, klienci zarejestrowani muszą się zalogować, klienci niezarejestrowani muszą się zarejestrować .
5. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje maila z linkiem do pobrania produktu . Pobranie produktu następuje po kliknięciu w dany link.
6. Obsługę płatności prowadzi Paypal. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Paypal.
7. Tooto3DScan zastrzega sobie prawo zamiany cennika za uprzedzeniem Użytkowników.
8. Faktury VAT są wystawiane na życzenie Użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania płatności.

VI. PRAWA AUTORSKIE I WARUNKI LICENCJI

1. Całość treści podlegających licencji jest własnością serwisu Tooto Scan albo twórców, którzy dostarczyli te treści. Wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w niniejszej umowie są zastrzeżone przez serwis Tooto Daniel Komuda i dostawców treści.
2. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, w produkcjach wizualnych należy umieścić następującą informację: „Tooto 3DScan”.
3. Każdy plik pobrany z serwisu Tooto 3DScan jest objęty licencją.
4. Z danych można korzystać w dowolny sposób, który nie jest zabroniony ani niezgodny z pozostałymi postanowieniami regulaminu.
5. Użytkownik z danych może korzystać bezterminowo.
6. Użytkownik może wykorzystywać dane w nielimitowanej liczbie projektów i na dowolnych nośnikach.
7. Użytkownik nie posiada wyłącznych praw do wykorzystywania treści. Serwis Tooto3D Scan może udzielić licencji na te same dane innym użytkownikom.
8. Użytkownik może wykorzystywać dane w formie graficznych komponentów między innymi: w pracach artystycznych, w celach edukacyjnych, na stronach internetowych, reklamach, w celach promocyjnych, pokazach w czasie rzeczywistym, produkcjach filmowych i telewizyjnych, aplikacjach internetowych i mobilnych, rzeczywistości wirtualnej, grach wideo, grafice komputerowej.
9. Materiały, które zostały wykonane na podstawie zdjęć mogą zawierać elementy graficzne, np. loga, nazwy lub znaki, do których prawa mają osoby trzecie. Wykorzystanie ich może być niedozwolone użytkownik robi to na własną odpowiedzialność.
10. Udzielone użytkownikowi prawa są niezbywalne oraz nie podlegają sublicencjonowaniu, co oznacza, że użytkownik nie może przenieść ich na inną osobę ani udzielić żadnej innej osobie sublicencji. Od powyższej zasady istnieją dwa wyjątki:
a) W przypadku nabywania licencji w imieniu pracodawcy lub klienta lub dla pracowników swojej firmy, prawo do wykorzystania treści ma pracodawca lub klient lub pracownik. W takiej sytuacji użytkownik oświadcza i gwarantuje, że pracodawca / klient /pracownik zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszej umowy. Jeżeli użytkownik nie dysponuje takim umocowaniem, wówczas jego pracodawca / klient /pracownik nie mogą wykorzystywać treści.
b) Użytkownik może zezwalać swoim podwykonawcom na wykorzystanie danych w dowolnym procesie produkcji lub dystrybucji związanym z ostatecznym projektem lub produktem końcowym. Przedmiotowi podwykonawcy i dystrybutorzy nie mogą wykorzystywać treści do żadnych innych celów.
11. Treści nie wolno wykorzystywać do celów związanych z pornografią, w sposób oszczerczy ani w inny sposób niezgodny z prawem.
12. Danych nie można sprzedawać i rozpowszechniać w niezmienionej czy zmienionej postaci jako autonomicznych plików.
13. Niedozwolone jest autonomiczne wykorzystywanie plików. Nie można wykorzystywać danych w sposób, który pozwala innym osobom na pobieranie, wyodrębnianie lub ponowną dystrybucję danych jako autonomicznego pliku (czyli samego obiektu, odrębnie od danego projektu lub końcowego wykorzystania).
14. Nie można udzielać sublicencji. Nie można odsprzedawać lub rozpowszechniać, wynajmować naszych danych ani ich składowych części. Używać w handlu bezpośrednim, sprzedawać w formie stocków lub innej formie, która konkuruje z Tooto3D Scan.
15. Użytkownik nie może wskazywać, że jest jedynym twórcą dzieła składającego się w znacznej mierze z licencjonowanych danych.
16. Nie można wykorzystywać danych w związku z artykułami lub usługami przeznaczonymi do odsprzedaży lub dystrybucji, jeśli ich podstawowa wartość opiera się na wykorzystaniu danych, czyli również lecz nie tylko do tworzenia figurek, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, pamiątkowych, odzieży, plakatów, płyt DVD, książek lub artykułów przeznaczonych do odsprzedaży, licencjonowania lub innej dystrybucji w celach zarobkowych.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJE.

1. Serwis Tooto3DScan dołoży wszelkich starań aby nie naruszyć żadnego autorskiego prawa lub innego prawa własności intelektualnej, jak również nie naruszy żadnego prawa do wizerunku.
2. Serwis Tooto3DScan dołoży wszelkich starań aby oferowane dane były możliwie najlepszej jakości – referencyjnie udostępnione zrzuty 2d i 3d viewer.
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne zezwolenia na wykorzystanie zgodnie z niniejszą umową wizerunku osób zeskanowanych.
4. Dane udostępniane są „w stanie, w jakim się znajdują”, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków dowolnego rodzaju, czy to wyraźnych czy dorozumianych, a w szczególności oświadczeń, gwarancji lub warunków dorozumianych dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Serwis Tooto3DScan nie oświadcza ani nie gwarantuje, że treści spełnią wymogi użytkownika, jak również że korzystanie z nich będzie przebiegało bez zakłóceń i błędów.
5. Serwis Tooto 3D Scan nie oferuje zwrotów pieniędzy za pobrane pliki, z zastrzeżeniem sekcji nr VIII. Zwroty plików będą uznawane wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów technicznych z plikiem, jeśli serwis Tooto 3D Scan uzna je za uzasadniające zwrot. Jakość 3d scanów nie jest podstawą do roszczeń. Dokładamy wszelkich starań aby na załączonych obrazkach i 3d Viewer , klient mógł zobaczyć jakość oferowanych produktów.
6. Wszystkie wnioski o zwrot/anulowanie należy składać na piśmie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku serwis przekaże należność na konto użytkownika lub na konto jego karty kredytowej. W przypadku anulowania umowy prawa użytkownika do wykorzystywania treści wygasają, a użytkownik winien usunąć lub zniszczyć wszelkie kopie treści.
7. Serwis Tooto3DScan może zaprzestać licencjonowania dowolnych danych w dowolnym momencie, według własnego uznania. Z chwilą otrzymania powiadomienia od serwisu Tooto3DScan lub z chwilą poinformowania Użytkownika, że jakiekolwiek treści mogą podlegać roszczeniu osoby trzeciej o naruszenie, za które serwis Tooto3DScan może ponosić odpowiedzialność, serwis Tooto3DScan może wymagać od użytkownika, by ten niezwłocznie i na własny koszt: zaprzestał wykorzystywania tych treści, usunął lub zniszczył wszelkie ich kopie oraz zagwarantował, że jego klienci, dystrybutorzy lub pracodawcy postąpią podobnie. Serwis Tooto3DScan zapewni użytkownikowi treści zastępcze (określone przez serwis Tooto3DScan według jego zasadnego handlowego uznania) bezpłatnie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej umowy.
8. Użytkownik wyraża zgodę na występowanie w obronie, przejęcie odpowiedzialności i zabezpieczenie serwisu Tooto3dScan, wynikających z naruszenia postanowień niniejszej umowy przez użytkownika (bądź osoby działającej w jego imieniu).
9. Tooto3DScan nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z wykorzystania danych czyli szkód pośrednich i bezpośrednich również lecz nie tylko np. awarii lub nieprawidłowego działania komputera czy uszkodzenia danych.
10. Użytkownicy mogą składać reklamacje odnośnie Usług świadczonych przez Tooto3D Scan.
11. Reklamacja może być złożona:
a) w formie elektronicznej na adres mailowy Tooto3D Scan.
3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, transakcji oraz treść reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

VIII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym na dane kontaktowe Tooto3D Scan.
3. Tooto3D Scan niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
4. W przypadku skorzystania z prawa , o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy i o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
6. Tooto3D Scan informuje Użytkowników o utracie prawa do odstąpienia od umowy oraz możliwości wyrażenia na to zgody poprzez funkcjonalność serwisu przy korzystaniu z Usługi.
7. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy Użytkownik wyraźnie zażądał wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi również w innych przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Tooto3D Scan. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4. Niniejsza umowa wiąże użytkownika osobiście i nie podlega przeniesieniu przez użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody serwisu .
5. Użytkownik zobowiązuje się zachować symbol oznaczający prawa autorskie (znak copyright), nazwę Tooto3DScan numer identyfikacyjny danych i wszelkie inne informacje osadzone w pliku elektronicznym informujące o pochodzeniu danych, a także dołożyć wszelkich starań do zabezpieczeń w celu ochrony danych przed nieupoważnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
6. Jeśli jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszej umowie zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień. Takie postanowienia powinny zostać skorygowane tylko w zakresie, który zapewni im wykonalność.
7. Żadna czynność którejkolwiek ze ze stron, oprócz wyraźnego zrzeczenia się praw dostarczonego na piśmie, nie może zostać uznana za zrzeczenie się praw do egzekwowania któregokolwiek postanowienia sformułowanego w niniejszej umowie.
8. Wszelkie powiadomienia wysyłane do serwisu Tooto3DScan na mocy niniejszej umowy powinny być wysyłane drogą elektroniczną na adres info@tooto3dscan.com. Wszelkie powiadomienia dla użytkownika będą wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w koncie użytkownika.
9. Użytkownik zobowiązuje się uiszczać i przejmować zobowiązania dotyczące wszelkich podatków z tytułu sprzedaży, użytkowania, podatku VAT oraz opłat celnych nałożonych przez którąkolwiek jurysdykcję w związku z udzieloną użytkownikowi licencją lub wykorzystywaniem przez niego licencjonowanych danych.
10. Tooto3D Scan zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.